องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
รายละเอียดการแจ้ง
หัวข้อเรื่อง
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
ข้อมูลผู้แจ้ง
เลขบัตรประชาชน
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
การเปิดเผยข้อมูล
หมายเหตุ
   - กรุณาป้อนข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์, ที่อยู่ เพื่อเป็น ประโยชน์ในการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผล การตรวจสอบการร้องเรียนของท่านให้ทราบ
   - ถ้าหากท่านไม่กรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน จะถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น
    ย้อนกลับ
สอบถาม