องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ

ตำนานท่าพระยา

          ตำบลท่าพระยา เดิมชื่อตำบลบ้านกวย เนื่องจากประชากรดั้งเดิมของตำบลท่าพระยานั้น เป็นชาวภาคอีสาน ซึ่งนำโดยนายกวย ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณแห่งนี้เนื่องจากเห็นว่าเป็นที่ราบลุ่ม มีป่าอุดมสมบูรณ์ และต่อมานายกวย  ได้กลายเป็นบุคคลสำคัญของชุมชน เพราะเป็นผู้มีความรู้เป็นหมอกลางบ้านและได้ให้การรักษาโรคต่าง ๆ แก่คนในหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงให้ความเคารพนับถือ และพร้อมใจกันเรียกชื่อท้องถิ่นแห่งนี้ว่า "ตำบลบ้านกวย" ต่อมาทางราชการเห็นว่า จากสภาพเดิมทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของตำบลซึ่งเดิมตั้งอยู่ชายทะเล มีอ่าวใหญ่เรียกว่า "อ่าวท่าพระยา" และมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้นั่งเรือมาขึ้นบกที่อ่าวท่าพระยานี้  เพื่อสร้างพลับพลาและเพนียดคล้องช้าง ทางราชการจึงเห็นสมควรเปลี่ยนชื่อของตำบล ให้เหมาะสมกับสภาพทางภูมิศาสตร์และความเป็นมา โดยให้เปลี่ยนชื่อเป็นตำบลท่าพระยาจนถึงปัจจุบัน และจากประวัติความเป็นมาที่มีเจ้าพระยานั่งเรือมาขึ้นบกที่อ่าวท่าพระยา ณ บ้านท่าพระยานี้  ได้กลายเป็นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาในปัจจุบัน