องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ

♦ อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
     การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้านการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง และเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนี้ ยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนในด้านการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน  และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา  ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้น  จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่นและเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
     โดยส่วนรวมการวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๒ กฎหมายอื่นของ อบต. และการใช้เทคนิค SWOT  ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้
     ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
       (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
       (๒) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
       (๓) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
       (๔) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
       (๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
       (๖) การสาธารณูปการ
       (๗) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
     ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
       (๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
       (๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
       (๓) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
       (๔) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
       (๕) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ
       (๖) การจัดการศึกษา
       (๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
       (๘) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
       (๙) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
       (๑๐) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
       (๑๑) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
       (๑๒) การส่งเสริมกีฬา
       (๑๓) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน
       (๑๔) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
       (๑๕) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
     ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
       (๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       (๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
       (๓) การผังเมือง
       (๔) การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น
       (๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
       (๖) การควบคุมอาคาร
       (๗)การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
       (๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
       (๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
       (๓) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
       (๔) ให้มีตลาด
       (๕) ส่งเสริมการท่องเที่ยว
       (๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
       (๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
       (๘) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน
       (๙) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
     ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
       (๑) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       (๒) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
       (๓) การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
       (๑) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
       (๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
      (๑)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
      (๒)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน
      ภารกิจทั้ง  ๗  ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลได้เป็นอย่างดี
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วย  การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ
ภารกิจหลัก       
     ๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
     ๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     ๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
     ๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     ๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
     ๖. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
     ๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง
     ๑. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
     ๒. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
     ๓. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
     ๔. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน
อ้างอิง  ไฟล์แนบ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537
https://www.khuanpang.go.th/prb.pdf
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562
https://www.phoneko.go.th/index/add_file/IZ4qLjtThu93617.pdf
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542
https://www.lp-pao.go.th/Plan/images/book/Book-005.pdf

สอบถาม