องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
พ.จ.อ.เอนก อ่อนมั่นคง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
โทร. 086-0335587
นางมัญชรี ศรีอนันต์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสุพลีรภัทร ยมโคตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
สอบถาม