องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ได้รับการยกฐานะจากสภาตาบลจัดตั้งเป็นองค์การการบริหารส่วนตำบลโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ตาบลท่าพระยา อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73120 โทรศัพท์. 034 331904 โทรสาร. 034 333896 มีเนื้อที่ในเขตรับผิดชอบประมาณ 10.62 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 6,637.50 ไร่ 

 

อาณาเขตพื้นที่

    ทิศเหนือ

ติดกับ

ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม

    ทิศใต้

ติดกับ

ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม

   ทิศตะวันออก

ติดกับ

ต.บางแก้ว ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม

    ทิศตะวันตก

ติดกับ

ต.บางระกำ ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม

 

ลักษณะภูมิประเทศ

         พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทาเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์น้า เช่น กุ้ง ปลา มีคลองบางแก้ว คลองวัดหลวง คลอง 2,3 คลอง 2,3,5 คลองวัว คลองกานันทั่ง และมีบึงกุ่ม บึงบางช้าง ณ หมู่ที่ 5 ต.ท่าพระยา

 

ลักษณะภูมิอากาศ

² ฤดูร้อน อากาศจะร้อนและแห้ง เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม

² ฤดูฝน จะเริ่มกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนตกทิ้งช่วงในระยะเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ซึ่งในระยะเดือนที่ฝนทิ้งช่วงจะยังคงมีฝนตก แต่ปริมาณของน้าฝนอาจไม่เพียงพอต่อการเกษตร

² ฤดูหนาว อากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนและมองโกเลียแผ่ลงมาเป็นช่วง ๆ ทาให้อากาศของจังหวัดหนาวเย็นเป็นระยะ ๆ ช่วงที่อากาศหนาวที่สุดอยู่ระหว่างเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม


เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านวัดท่าใน

หมู่ที่ 2 บ้านคลองวัว

หมู่ที่ 3 บ้านกลาง

หมู่ที่ 4 บ้านวัดน้อย

หมู่ที่ 5 บ้านหัวโต่ง

 

การประกอบอาชีพ

     อาชีพหลักของประชากรตำบลท่าพระยา ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป นอกนั้นประกอบอาชีพต่างๆ ได้แก่ เกษตรกรรม การปศุสัตว์และประมง เช่น สุกร, ปลา ค้าขาย และพนักงานบริษัท 

ระบบบริการพื้นฐาน

1.การคมนาคมขนส่ง

      องค์การบริหารส่วนตาบลท่าพระยายังได้พัฒนาเส้นทางคมนาคมขึ้นในตาบลซึ่งมีทั้งหมด ดังนี้

      ถนนลาดยาง จำนวน 12 สาย      ถนนคอนกรีต จำนวน 22 สาย

      ถนนลูกรัง จำนวน 2 สาย             สะพาน จำนวน 3 แห่ง

2.การไฟฟ้า

      ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าพระยา มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน แต่ยังมีประชาชน ในหมู่บ้านบางส่วนที่ได้รับความเดือดร้อนจากกระแสไฟฟ้าตก ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตาบล ท่าพระยา ได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอนครชัยศรีช่วยดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชน

3.การประปา

      บ่อน้าประปาบาดาลและหอถัง จานวน 16 แห่ง

4. โทรศัพท์

      โทรศัพท์บ้านมีเพียงไม่กี่หลัง เนื่องจากในปัจจุบันประชาชนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ เพื่อสะดวกต่อการติดต่อสื่อสาร

5. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง

      ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อาเภอนครชัยศรี ห่างจากตาบลท่าพระยา ประมาณ 7 กิโลเมตร

การเดินทาง

     การเดินทางเข้าสู่ตำบลท่าพระยา จากถนนเพชรเกษมสามารถเข้าสู่ตำบลได้หลายเส้นทาง เช่น เข้าทางปากทางเข้าวัดไทร ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร, ปากทางเข้าวัดท่าตำหนก 2.5 กิโลเมตร, ปากทางเข้าวัดหลวงประชาบูรณะ ระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก ถนนเป็นถนนลาดยางทุกสาย ระยะห่างระหว่างตำบลท่าพระยา กับ จังหวัดนครปฐม ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี ประมาณ 7 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน

     แชมพูสมุนไพร, ไม้กวาด , ปุ๋ย และดอกไม้จันทน์