องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการดำเนินการตรวจการจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล หมู่ 3 บริเวณบ้านบุญนำ โกทองยม ถึงบ้านนายวันชัย แสงศรีเนตร ลงคลองบางแก้ว ลงพื้นที่ตรวจสอบงานพบจุดบกพร่อง แจ้งผู้จ้างเหมาแก้ไขจุดบกพร่องตามจุดต่างๆ ซึ่งอยู่ในช่วงเก็บงานยังไม่ส่งมอบงาน โดยคณะกรรมการจะตรวจสอบงานจุดที่ต้องแก้ไขจนกว่าจะแล้วเสร็จ