องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ขอขอบคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี(PEA) ที่ให้ความอนุเคราะห์เปลี่ยนเสาไฟฟ้าใหม่ หม้อแปลง และสายไฟฟ้าใหม่ จัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสาร ที่หย่อนยาน บริเวณ หมู่ 1 ถนนวัดหลวงเชื่อมต่อวัดท่าใน เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้กระแสไฟไม่ตกและเพียงพอต่อการใช้งานของพี่น้องประชาชนตำบลท่าพระยา ได้ใช้ไฟฟ้าที่ดีครับ
สอบถาม