องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ 2 บ้านคลองวัวองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ได้จัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน เรื่องการทำแนวคันดินป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 2 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม โดยที่ประชุมมีมิติเห็นชอบให้ดำเนินการได้