องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา โดยท่าน นายกนิกร ระวังงาน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคอื่นๆ ที่ยุงเป็นพาหะนำโรค ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าพระยา หมู่ 2 และ หมู่ 3
สอบถาม