องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา โดยท่าน นายกนิกร ระวังงาน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคอื่นๆ ที่ยุงเป็นพาหะนำโรค ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าพระยา หมู่ 1 และ หมู่ 4