องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ท่านปฐมพงศ์ สูญจันทร์ อดีต ส.ส. จังหวัดนครปฐม ส่งมอบศูนย์ดิจิทัลชุมชน ให้กับ โรงเรียนวัดน้อย ต.ท่าพระยา 1 ใน 15 โรงเรียน ที่ท่านได้ติดต่อประสานของบประมาณปี 2565 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อการเรียนรู้ของประชาชนและเด็กๆ ในชุมชนตำบลท่าพระยา

#ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นศูนย์การเรียนรู้และต่อยอดเทคโนโลยีด้านดิจิทัลให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนทั่วประเทศให้สามารถค้นหาข้อมูล เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
#อบต.ท่าพระยา ขอขอบคุณท่านปฐมพงศ์ สูญจันทร์ ด้วยครับ