องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 20 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา #รณรงค์ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการ #สวมหมวกนิรภัยของเด็กนักเรียนปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กำหนดให้เด็กปฐมวัย ร่วมทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มารับ-ส่ง บุตรหลาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย