องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอบต.ท่าพระยา #กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าพระยา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

โดยมี #นายนิกร ระวังงาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา เป็นประธานในการประชุมฯ
ร่วมด้วย ตัวแทนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระยา ตัวแทน อสม. ผู้แทนชุมชน รองปลัดฯ ผอ.กองคลัง และหัวหน้าสำนักปลัด
เพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการที่มีความรู้ความสามารถสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าพระยา