องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสารวัตรเฉลิม , สายนายสุวรรณ หมู่ 5 ได้ดำเนินการลงหินคลุกเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อให้ประชาชนตำบลท่าพระยาเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวก
สอบถาม