องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
การดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งราวเหล็กกันตก บริเวณปากคลองกำนันทั่ง หมู่ 5 เพื่อเสริมสร้างไหล่ทางให้ถนนมีความกว้าง มากกว่าเดิม ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัยครับ
สอบถาม