องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาและประชาชนตำบลท่าพระยา ขอขอบคุณท่านจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล มาปรับปรุงถนนที่ชำรุดและเกรดไหล่ทางที่มีวัชพืชปกคลุม
สอบถาม