องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
กิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

อบต.ท่าพระยา โดย ท่านนายกนิกร ระวังงาน พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมกับโรงเรียนวัดน้อย ครู ผู้นำชุมชน สมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และชาวตำบลท่าพระยา ร่วมทำบุญ ร่วมขบวนแห่และถวายเทียนพรรษาร่วมกัน เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและพุทธศาสนา
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สอบถาม