องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
วันที่ 27 สิงหาคม 2566 ดำเนินโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาทางการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ได้ดำเนินงานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าพระยา ประจำปี 2566 จัดทำ #โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาทางการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ตั้งแต่ อายุ 60 ปีขึ้นไป โดยในวันนี้เป็นวันที่สองที่ให้ผู้สูงอายุมาตรวจสุขภาพสายตาและวัดสายตาเพื่อรับแว่นสายตา
อบต.ท่าพระยา โดยท่านนายกนิกร ระวังงาน และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ขอขอบคุณผู้สูงอายุทุกท่าน ถ้ามีสิ่งขาดตกบกพร่องสิ่งใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ

สอบถาม