องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
โรงเรียนวัดน้อย

ประวัติโรงเรียนวัดน้อย

 

     พ.ศ. 2464 พระอธิการขาว เทพเทียมทัศน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดน้อยเจริญสุข ได้ริเริ่มการศึกษาขึ้นที่โรงเรียน โดยจัดตั้งโรงเรียนขึ้นแล้วจ้างนายเส็ง วงสวรรค์ เป็นครูสอน มีพระภิกษุเสงี่ยมเป็นผู้ช่วยเหลือ ต่อมาปี พ.ศ.2474 ได้จัดตั้งโรงเรียนประชาบาล ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 ประเภทนายอำเภอจัดตั้ง มีนายม้วน วุฒิภาพเป็นครูใหญ่คนแรก สมัยนั้นวัดน้อยเจริญสุขกำลังรุ่งเรือง เพราะเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะหมวด จึงมีผู้นิยมนำบุตรหลานมาฝากเรียนเป็นจำนวนมากเพราะ พระอธิการขาว เทพเทียมทัศน์ เอาใจใส่การศึกษาเป็นอย่างดี ต่อมาพระอธิการขาว ได้ลาสิขาบททางคณะสงฆ์ จึงได้แต่งตั้งให้พระอธิการผาก สุกแสงสี เจ้าอาวาสวัดสิงห์ดูแล จึงได้สร้างโรงเรียนกึ่งถาวรขึ้นหนึ่งหลัง ใช้เครื่องบนเป็นไม้จริง หลังคามุงด้วยจาก เรียนกับพื้นดิน ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 26 เมตร บรรจุนักเรียนได้ประมาณ 80 คน ต่อมาชำรุดทรุดโทรมจึงรื้อถอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2504 และได้มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าอาวาสหลายครั้ง นักเรียนต้องอาศัยเรียนที่ศาลาการเปรียญของวัด และบางส่วนของวัด เช่น โรงลิเก ใต้ถุนศาลาการเปรียญของวัด เป็นต้น

   พ.ศ. 2502  นายไสว ภาคภูมิ   ครูใหญ่ได้วางโครงการสร้างอาคารเรียนแบบ ป.02 พิเศษ ขนาด 9 X 38 เมตร  2 ชั้น  8 ห้องเรียน  ต่อมาได้งบประมาณจากทางราชการ 120,000 บาท สร้างต่อเติมจนแล้วเสร็จ รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 254,900 บาท 

  พ.ศ. 2515 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง  เป็นเงิน 25,000 บาท   

  พ.ศ. 2516  ได้งบประมาณสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง เป็นเงิน 45,000 บาท และได้บ้านพักครูอีก 1 หลัง เป็นเงิน 25,000 บาท

  พ.ศ. 2519  ได้งบสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 8 ห้องเรียน
  พ.ศ. 2520  ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน  45,000 บาท
  พ.ศ. 2523  ได้รับบริจาคเงินสร้างบ่อบาดาลและอุปกรณ์ เป็นเงิน 79,567 บาท และสร้างส้วมแบบ 410 จำนวน 1 หลัง  เป็นเงิน 36,000 บาท            
  พ.ศ. 2527 ได้งบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ 1หลัง เป็นเงิน  10,000 บาท พ.ศ. 2536 นางสาวสมคิด นางสาวปิยรัตน์ สัมพันธวงศ์   สร้างซุ้มพระพุทธรูปหน้า โรงเรียนเป็นเงิน 2,664 บาท พร้อมด้วยพระพุทธรูป 1 องค์     
  พ.ศ. 2541  นายอุบล  นิ่มนวน ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เมื่อ 27 ตุลาคม 2541 และในวันที่ 1 ตุลาคม 2544 ได้ทำกำหนดตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 

  ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อย ได้แก่ นางสาวหทัยรัตน์ ใจซื่อกุล