องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ. 2564 วันพฤหัสบดีที่ 01 เมษายน 2021

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ. 2564

         วันพฤหัสบดีที่ 01 เมษายน 2021 เวลา 11:41 น. เขียนโดย สำนักปลัด ป.ป.ช. ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.ท่าพระยา ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยการสแกน QR CODE ตอบแบบสอบถาม สำหรับข้าราชการ และพนักงาน อบต.ท่าพระยา ที่ทำงานในองค์กรไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการของ อบต.ท่าพระยา ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถามได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2564