องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญประชาชนตอบแบบแสดงความยินยอมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันศุกร์ที่ 07 พฤษภาคม 2021

ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญประชาชนตอบแบบแสดงความยินยอมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
           วันศุกร์ที่ 07 พฤษภาคม 2021 เวลา 10:08 น. เขียนโดย สำนักปลัด
อบต.ท่าพระยา ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญประชาชนตอบแบบแสดงความยินยอมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวัคซีนที่จะฉีดนั้นเป็นชนิดวัคซีน "AstraZeneca"
บุคคลที่สามารถตอบแบบแสดงความยินยอมรับการฉีดวัคซีนได้
1. บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
2. เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อ
3. ประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป
4. ประชาชนผู้มีโรคประจำตัว (โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง อาทิ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจหลอดเลือด โรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด โรคเบาหวาน และภาวะอ้วนที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือค่า BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
5. ประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี ยกเว้น กลุ่มบุคคลที่ไม่สามารถรับวัคซีนได้ คือ ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และสตรีมีครรภ์
           สำหรับประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถมาแสดงความยินยอมรับการฉีดวัคซีนกับทาง อบต.ท่าพระยา โดย
1. ท่านสามารถตอบแบบแสดงความยินยอมรับการฉีดวัคซีน COVID-19 ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 10 พฤษภาคม 2564
2. เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าพระยา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. รพ.สต.ท่าพระยา และอสม.ทุกหมู่ จะลงพื้นที่ให้บริการรับแบบแสดงความยินยอม ตามภาพทุกครัวเรือน
           ท่านสามารถตอบแบบแสดงความยินยอมการฉีดวัคซีน COVID-19 และกรุณาส่งคืนผู้นำชุมชน และอสม.หมู่บ้าน ที่ท่านอาศัยอยู่ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ อบต.ท่าพระยา หมายเลขโทรศัพท์ 034-331904
หรือ รพ.สต.ท่าพระยา และเจ้าหน้าที่ อสม.ทุกท่าน