องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2023