องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลท่าพระยา ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น.ณ วัดท่าใน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าพระยา ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจคัดกรองทุกท่าน งดน้ำ งดอาหารหลังเวลาเที่ยงคืน และนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
สอบถาม