องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
034 331 904
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา ยินดีต้อนรับ
นายธวัช ตัณฑ์ไพบูลย์
ประธานสภา อบต.ท่าพระยา
โทร. 086-0101628
นางธนิดา สกุลกิจธนโชค
รองประธานสภา อบต.ท่าพระยา
โทร. 062-6102975
นายธนกฤต ขวัญคุ้ม
เลขานุการสภา อบต.ท่าพระยา
โทร. 061-1604463
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา
นายพิสูตร์ หัสชู
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร. 063-2254426
นายประชา รอดจินดา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
โทร. 087-6687688
นายธวัช ตัณฑ์ไพบูลย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร. 086-0101628
นางศิริภรร ตัณฑ์ไพบูลย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร. 090-9201342
นางธนิดา สกุลกิจธนโชค
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร. 062-6102975
นายธนกฤต ขวัญคุ้ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร. 061-1604463
สอบถาม